• Hotline: 0907 190 426        

Lời giải về cấu trúc vốn tối ưu cho doanh nghiệp

Bất cứ doanh nghiệp nào khi vận hành cũng đều có một cấu trúc vốn nhất định dù họ có ý thức xây dựng nó hay không. Có thể là 100% vốn cổ phần hoặc 40% nợ vay và 60% vốn cổ phần. Vậy có gì khác nhau giữa hai cấu trúc vốn này?

Những phương pháp phát triển tầm nhìn cho giám đốc điều hành

Nhìn xa trông rộng được xem là khả năng quan trọng nhất của giám đốc điều hành doanh nghiệp. Nội dung tầm nhìn là cơ sở để giám đốc điều hành triển khai thành những chiến lược nhằm phát triển hay cải thiện hiệu quả hoạt động đầu tư – kinh