• Hotline: 0907 190 426        

Đầu tư tài chính

Quy trình lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp

Lập kế hoạch tài chính là công việc rất quan trọng đối với một doanh nghiệp vì nó liên quan đến các mục tiêu tài chính đã xác lập cũng như cách thức sử dụng các nguồn lực để đạt được các mục tiêu này. Ngoài ra, lập kế hoạch

Cơ bản về mô hình kế toán tinh gọn trong doanh nghiệp

Mô hình kế toán tinh gọn là một mô hình ứng dụng trong doanh nghiệp khá mới. Tuy nhiên, nó cung cấp thông tin một cách chính xác, kịp thời và có thể hiểu được một cách dễ dàng nhất để cải tiến quá trình chuyển đổi và truyền thông

Báo cáo tài chính doanh nghiệp và những điều cần biết

Sự phong phú và phức tạp của báo cáo tài chính đòi hỏi người làm công tác quản lý tài chính, kế toán làm quen với những đặc trưng chung của chúng trước khi tập trung giải quyết các vấn đề tài chính đặc thù của từng doanh nghiệp.