• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm Lập báo cáo tài chính & quyết toán thuế năm khóa 101C

1 NGUYỄN THÁI CHÂU 10/10/1980 8 8 8.0 KHÁ 101C T.TRÀ
2 NGUYỄN THỊ XUÂN ĐĂNG 28/05/1972 8 8 8.0 KHÁ 101C T.TRÀ
3 ĐẶNG THỊ THU 02/12/1985 9 9 9.0 GIỎI 101C T.TRÀ
4 HOÀNG THỊ HẰNG 15/02/1986 8 8 8.0 KHÁ 101C T.TRÀ
5 PHẠM THU HIỀN 17/05/1980 8 8 8.0 KHÁ 101C T.TRÀ
6 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 21/01/1981 0.0 RỚT 101C T.TRÀ
7 TRỊNH VĂN KHOA 14/08/1985 9 9 9.0 GIỎI 101C T.TRÀ
8 NGUYỄN THỊ LÀM 05/05/1985 9 9 9.0 GIỎI 101C T.TRÀ
9 HUỲNH TỐ MAI 02/10/1982 7 7 7.0 KHÁ 101C T.TRÀ
10 KỲ THỊ ÁNH MINH 06/04/1987 9 9 9.0 GIỎI 101C T.TRÀ
11 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 22/02/1987 0.0 RỚT 101C T.TRÀ
12 BÙI NHƯ NGỌC 07/07/1987 9 9 9.0 GIỎI 101C T.TRÀ
13 TRỊNH THANH PHƯƠNG 07/08/1982 9 9 9.0 GIỎI 101C T.TRÀ
14 NGUYỄN THỊ THO 03/10/1980 9 9 9.0 GIỎI 101C T.TRÀ
15 NGÔ ĐÌNH THUẤN 16/08/1981 0.0 RỚT 101C T.TRÀ
16 NGUYỄN NGỌC THỦY 05/05/1963 8 8 8.0 KHÁ 101C T.TRÀ

Bài viết liên quan