• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm thuế & khai báo thuế (TH01) khóa 100C

STT HỌ TN NGY SINH ĐIỂM XL NH
1 NGUYỄN HỒNG ĐO 5/2/1989 4 RỚT 100C
2 CHU THỊ H 3/8/1982 RỚT 100C
3 ĐỒN VIỆT HẰNG 5/1/1985 RỚT 100C
4 NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG 10/8/1990 RỚT 100C
5 TRƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH 20/2/1988 7 KH 100C
6 TRẦN THỊ HUYỀN 14/3/1985 RỚT 100C
7 TRẦN THỊ THU HƯỜNG 12/12/1986 6 TB KH 100C
8 L THỊ KIN 9/1/1988 5.5 ĐẠT 100C
9 PHNG THẾ LAI 7/10/1987 RỚT 100C
10 HỒNG THỊ THY LAN 23/12/1987 4 RỚT 100C
11 L HUỲNH NGỌC NHN 26/4/1986 6 TB KH 100C
12 NGUYỄN L YẾN NHI 17/4/1981 6 TB KH 100C
13 NGUYỄN HỒNG PHI 22/10/1983 6 TB KH 100C
14 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 25/8/1990 RỚT 100C
15 ĐỖ QUANG TƯỚNG 18/3/1987 RỚT 100C
16 TRẦN THỊ THANH THẢO 20/6/1976 6.5 TB KH 100C
17 PHẠM ĐO NGỌC THẢO 11/8/1984 RỚT 100C
18 NGUYỄN TRUNG THANH THY 1/1/1986 5.5 ĐẠT 100C
19 NGƠ THỊ THY TRANG 30/1/1987 RỚT 100C
20 NGUYỄN THỊ TRM 15/4/1989 4 RỚT 100C
21 THI THỊ MỸ TRIỀU 10/7/1983 RỚT 100C
22 LIU CẨM VN 13/2/1990 6 TB KH 100C
23 L THANH VN 15/4/1986 5.5 ĐẠT 100C
24 TRẦN THỊ TƯỜNG VY 2/8/1988 6 TB KH 100C

Bài viết liên quan