• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Thư viện đào tạo

CFO: CHUYÊN ĐỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Với mỗi quyết định tài chính, nhà quản trị luôn đối mặt với sự mâu thuẫn giữa sinh lời và rủi ro; một mặt