Đào tạo Chuyên gia Tài chính - Kế toán | Kế toán Tài chính nâng cao
Thông tin khai giảng & học phí
Thời lượng: 18 buổi / 72 tiết
Lịch học: Tối thứ 2 - 4 - 6
Giờ học: 18h00 - 21h00
Học phí: 2.400.000 VND

Khóa học này được thiết kế để cung cấp nền tảng toàn diện về kế toán và tài chính ở cấp độ nâng cao cho tất cả các cá nhân đã hoàn tất chương trình Cao đẳng, Đại học các ngành kế toán, tài chính hoặc các lớp đào tạo nghiệp vụ kế toán và hiện đang làm công tác mảng kế toán, tài chính tại doanh nghiệp.

Mục tiêu khóa học

Khóa học này được triển khai nhằm giúp học viên:

 • Hiểu rõ cấu trúc của hoạt động kế toán
 • Nắm được các khái niệm, nguyên tắc, quy trình thực hành các nghiệp vụ kế toán quan trọng

Kết quả sau khóa học

Sau khóa học này, học viên có thể:

 • Hiểu rõ nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền
 • Nắm được các điểm mấu chốt về nghiệp vụ kế toán các khoản phải thu, ứng trước
 • Biết cách tính tài sản cố định và các hạng mục liên quan
 • Khám phá chuyên sâu các hạng mục kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ; kế toán lương và các khoản trích theo lương; kế toán các khoản nợ phải trả; kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
 • Biết cách phân tích nghiệp vụ kế toán về chi phí sản xuất và tính giá thành
 • Hiểu về nghiệp vụ kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa
 • Học về nghiệp kế toán trong hoạt động tài chính và hoạt động khác
 • Có kiến thức về nghiệp vụ kế toán trong việc xác định kết quả kinh doanh và thuế TNDN
STT Chuyên đề Thời lượng
Buổi Tiết
1
Kế toán vốn bằng tiền
Cash accounting
 • Kế toán tiền tại quỹ
 • Kế toán tiền gửi ngân hàng
 • Kế toán tiền đang chuyển
 • Xử lý chênh lệch tỷ giá tài khoản tiền theo quy định hiện hành
2 8
2
Kế toán các khoản phải thu, ứng trước
Accounting for receivables and advances
 • Kế toán các khoản phải thu
 • Kế toán các khoản ứng trước
 • Lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định hiện hành
2 8
3
Kế toán tài sản cố định (TSCĐ)
Fixed assets accounting
 • Khái niệm và nhiệm vụ kế toán
 • Tính giá TSCĐ
 • Kế toán tình hình tăng, giảm TSCĐ
 • Tính khấu hao TSCĐ theo quy định hiện hành
 • Kế toán sửa chữa TSCĐ
 • Kế toán TSCĐ đi thuê
 • Đánh giá lại TSCĐ
3 12
4
Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ
Material accounting
 • Khái niệm và nhiệm vụ kế toán
 • Tính giá nhập, xuất
 • Kế toán tình hình nhập, xuất
 • Kế toán kiểm kê
 • Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định hiện hành
 • Kế toán vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ
2 8
5
Kế toán lương và các khoản trích theo lương
Accounting for payroll and salary deductions
 • Khái niệm và nhiệm vụ kế toán
 • Kế toán lương và các khoản trích theo lương
1 4
6
Kế toán các khoản nợ phải trả
Accounting for liabilities
 • Nội dung và nguyên tắc hạch toán các khoản nợ phải trả
 • Trình tự hạch toán nghiệp vụ phải trả
1 4
7
Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
Accounting for owners equity
 • Khái niệm và nhiệm vụ kế toán
 • Kế toán nguồn vốn kinh doanh
 • Chênh lệch đánh giá lại tài sản
 • Chênh lệch tỷ giá hối đoái được ghi nhận lên tài khoản 413
 • Kế toán phân phối kết quả kinh doanh
 • Kế toán các quỹ doanh nghiệp
2 8
8
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
Production cost accounting and Product cost calculation
 • Khái niệm và nhiệm vụ kế toán
 • Hạch toán chi phí sản xuất
 • Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
 • Tính giá thành sản phẩm
2 8
9
Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa
Accounting for consumption of finished products and goods
 • Kế toán doanh thu bán hàng
 • Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1 4
10
Kế toán hoạt động tài chính và hoạt động khác
Accounting for financial and other activities
 • Kế toán hoạt động tài chính
 • Kế toán hoạt động khác
1 4
11
Kế toán xác định kết quả kinh doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp
Accounting for evaluation business results, Corporate Income Tax (CIT)
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1 4
Total
Tổng
18 72
Khóa học Thời lượng Dự kiến khai giảng Lịch học Giờ học
Kế toán Tài chính nâng cao 18 buổi / 72 tiết Thứ 2 – 4 – 6 18h00 – 21h00

Để nhận được hỗ trợ ngay, Anh/Chị vui lòng liên hệ

Hotline: 0907 190 4260915 484 049

Email: info@iabm.edu.vn

*Trường thông tin bắt buộc

  Thông tin học viên
  Họ tên học viên*
  Danh xưng*
  Email*
  Điện thoại*
  Chức danh
  Doanh nghiệp
  Website
  Khóa học đăng ký*
  Ngày khai giảng*

  Tin mới nhất
  0915 484 049